Skip to the content

VEDTÆGTER for SYDALS ØST VANDFORSYNING

§ 1  navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Sydals – Øst Vandforsyning.

Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune.

§ 2  formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3  medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4  medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5  medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægs bidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Det påhviler andelshaverne til en hver tid , at sørge for at vandmåleren er tilgængelig for inspektion, aflæsning og udskiftning.

 Er dette ikke tilfældet, vil arbejdet med at få vandmåleren fri, blive udført for andelshaverens regning.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6  udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7  levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8  generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag 
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 9  stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

§ 10  bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 12 medlemmer:

2  medlemmer vælges fra Skovby, Fjelby og Vibøge området.

2  medlemmer vælges fra Lysabild og Lysabildskov området.

2  medlemmer vælges fra Tandslet, Tandshede og Jestrup området

1  medlem vælges fra Mommark og Sarup området.

1  medlem vælges fra Majbøl området.

1 medlem vælges fra Ertebjerg området

1 medlem vælges fra Asserballeskov området

Herudover indsættes 2 medlemmer fra Skovmose sommerhusområde efter de for denne forenings gældende vedtægter. Disse medlemmers navne oplyses på generalforsamlingen.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der på lige år vælges et medlem fra Skovby,Lysabild,Tandslet,Mommark og Majbøl området,og på ulige år vælges et medlem fra Skovby,,Lysabild,Tandslet og Ertebjerg og Asserballeskov området.

Der vælges en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valget gælder 2 år,idet der vælges en hver år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv,med formand,næstformand,sekretær og kasserer,samt et økonomiudvalg. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørene. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Økonomiudvalget sørger for opstillingen af årsregnskabet samt udfærdigelse af budget og takstblad,som sendes til godkendelse af bestyrelsen og generalforsamlingen.Udvalget består af 4 medlemmer.Formand og kasserer er faste medlemmer,herudover vælges 2 fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og godkender årsregnskabet ,budget og takstbladet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11  tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12  regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsam- lingsvalgte revisor(er), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13  opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14  ikrafttræden

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 24-03-2011

De træder i kraft den 24-03-2011

Sydals Øst Vandforsyning